Català - English- Castellano

ARTICLE EXPEDIENT 001/2004

 

L' HONOR DEL PROFESSOR *
* Títol folclòric proposat per Xavi Garcia Navarro

(21/12/2004) David Ribera-Nebot denuncia públicamente la Quintaesencia del Fraude Pedagógico e Institucional en el IES Les Vinyes de Santa Coloma de Gramenet y el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña.

DENÚNCIA pública  d'uns fets que afecten a l'honor dels professors i
concretament a l'honor dels professors d'Educació Física.

Exposo una selecció d'actuacions orquestrades per l'equip directiu del IES Les Vinyes 2003-2004 (Nuria Requena Cerda, Carles Escrig Mañez, Catalina Manrique Sala, Marisol Montes Lozano, Maribel Jiménez), uns inspectors (Manel Busom Torres, Carmen Mancebo Fernández, Rafael Alsina Dalmau, Jordi Cantallops Montero) i un delegat territorial (Jordi Roca Armengol), amb el suport d'una caravana de professors del IES Les Vinyes de Santa Coloma de Gramenet (accés a llistat) i de màxims responsables del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (Marta Cid Pañella, Montserrat Guri López, Ramon Martínez Deu, Francesc Vidal Pla; y las Letradas: Elena Rubio Rivas, Cristina Cano Pérez, Isabel Casals Pradera, Elena Belloso Gil):

a) Cada any imposen sortides d'esquí alpí, organitzades des del departament d’extraescolars i ofertes a 1r, 3r i 4t d´ESO i cicles formatius, en les quals sempre hi participen menys del 50% d'estudiants d'alguns nivells i sempre participen menys del 15% del total d'estudiants del centre, argumentant que són sortides de “convivència” de centre.
Aquestes sortides, en dies lectius, no són curriculars ni compleixen un objectiu educatiu avaluable. Com poden ser curriculars si no hi participen la majoria d'estudiants? Així identifiquen “convivència” amb la participació de menys d'un 15% d'estudiants. Són extremadament repetitives en el “currículum” de l'estudiant d' ESO (3 vegades en 4 anys), i a més interfereixen en la programació de sortides del departament d'Educació Física. No són part del currículum dels cicles formatius participants. A part de molt irregular, aquesta apropiació indeguda dels continguts d´EF i la seva utilització antipedagògica suposa un tracte discriminatori cap a l´EF i un desprestigi a la imatge dels professionals especialistes en EF, fet com a mínim denunciable. El més desafortunat és la manipulació que es fa dels estudiants perquè alguns professors practiquin esquí alpí i altres “interessos ocults”.
Si normalment es pot planificar una sortida en condicions pedagògiques per any per a ser inclosa en la programació de l'Educació Física, assegurant-se de la participació de tots els estudiants excepte casos excepcionals, nosaltres esperem poder oferir a l'estudiant 4 tipus distints d'activitats a la naturalesa durant els quatre anys d'E.S.O. A més, molts altres tipus d'activitats esportives i d'educació física s'haurien d'oferir regularment als estudiants des de l'escola amb objectius adequats a cada moment i situació.
Criteris Pedagògics de les Sortides de Educació Física

La raonable, digna i totalment justificada lluita per eliminar sortides d'esquí alpí sense criteris pedagògics o qualsevol sortida sense criteris pedagògics, és l'essència del conflicte i l'inici de constants atacs cap al professorat  d'Educació Física i cap a qualsevol persona que mostrés la més mínima afinitat.
El més lamentable és que l'equip de desafortunats varen utilitzar als estudiants en/per aquest conflicte.
Exemple d'Esmenes i Comentaris a un Acte d'equip docent sobre les sortides d'esquí alpí

b) Mitjançant un document registrat, donen ordres al cap de departament d´EF perquè coordini activitats esportives a l'hora de pati en les condicions que ells dicten (els ordenants, membres de l'equip directiu) no posseeixen cap tipus de formació en EF i esport). Simultàniament, donen ordres als responsables d´extraescolars perquè també coordinin aquestes activitats esportives. Evidentment, el cap del departament de EF mostra total indiferència a aquestes ordres i finalment s'imposa la raó i són els professors del departament d´EF els qui voluntàriament organitzen unes activitats esportives en condicions educatives per als estudiants.
Activitats Eportives de Pati IES Les Vinyes
Aquestes imposicions són irregulars: la primera suposa un treball extra sense l'aprovació del departament d´EF i en la segona es pretén realitzar activitats extraescolares en horari obligatori.
Per què no s'imposen activitats matemàtiques o d'una altra assignatura durant les hores de pati ni sortides amb continguts matemàtics o d'una altra assignatura en 3 dels 4 cursos d' ESO organitzades des de extraescolars? Això evidencia un tracte diferencial dels departaments didàctics i de les diferents assignatures, així com un tracte impropi (no curricular) i desigual de l'Educació Física que implica un greuge comparatiu en quant a la interferència curricular i al temps de dedicació. A més, suposa una discriminació per no considerar l'opinió dels professionals experts en Educació Física.
És un acte de suprema prepotència i ignorància opinar sobre una matèria de la qual no es posseeix cap tipus de formació ni experiència.
Filosofia de la Educación

c) La directora ordena a la cap de departament que la professora substituta no es comuniqui amb el professor titular d´EF, amb la qual cosa les notes d'Educació Física són totalment injustes per a tots els alumnes al no haver-se considerat les avaluacions diàries de ¾ parts del curs del professor titular ni els seus criteris d'avaluació aprovats en el departament i lliurats per escrit als estudiants en el seu moment.

d) Sense existir cap justificació pedagògica ni organitzativa no es respecten els criteris pedagògics de distribució de grups i professors del departament d'Educació Física. El cap del departament proposa una reunió oficial, confirmada per la Directora General de Recursos Humans, perquè aquest fet sense precedents no es repeteixi, però el delegat territorial sempre evita la seva celebració.

e) Intenten prohibir a estudiants i professionals del centre que es comuniquin amb el professor d´EF. A qui ho fa se´l persegueix, se l´ataca i se l´hi investiga la vida privada. 

f) Existeixen diverses interferències de membres de l'equip directiu en les classes d'Educació Física:

6.1) La directora entra sense cridar a la porta i pretén que el professor surti a atendre l'inspector (els estudiants, als quals havia mentit i amenaçat, li criden “Mentidera”).
6.2) L'inspector també entra distorsionant la classe i intenta, evidentment sense èxit, que el professor l'abandoni.
6.3) La cap d'estudis durant l'hora del pati interfereix una conversa privada entre un grup d'
estudiants i el professor d´EF per a prohibir als estudiants parlar amb ell davant de la porta del gimnàs (evidentment la conversa continua).
6.4) Durant una classe la directora colpeja fortament la porta del gimnàs, entra, observa els
estudiants i professor i es va propinant un fort cop de porta (ningú entèn res).
6.5) El professor administrador del centre interfereix una classe d´EF, i en un to elevat diu al professor que se´n vagi a fer la classe a un altre lloc perquè uns obrers deuen iniciar unes reparacions (el professor declina la seva "invitació", no ha avisat prèviament i pot planificar la reparació en horari no lectiu d'EF).
6.6) Durant l'hora de pati la directora dóna ordres als
estudiants perquè desallotgin el material de EF que el professor tenia preparat per a les seves classes (aquests declinen elegantment la seva “invitació”). - LINK a Imágenes de la situación
6.7) Inspector i directora donen ordres als
estudiants perquè entrin al gimnàs durant les hores de pati per a jugar lliurement (la informació raonada i especialitzada del professor d´EF és entesa pels estudiants que es neguen a obeir les ordres dels incults en la matèria). - LINK a Imágenes de la situación

Cal que qui eduqui sàpigui apreciar les virtuts d'una certa insolència en els neòfits com l'afirmació entre temptejos de l'autonomia individual i tarannà crític que no tot ho pren com a veritat.
Totes aquestes interferències a l'exercici professional del professor d´EF demostren un tracte diferencial i desigual motivat per una profunda incultura sobre l´Educació.
Filosofia de l'Educació Física

g) Organitzen reunions extraordinàries de professors en les quals acusen, sense la seva presència, al professor d´EF explicant mentides i intentant justificar les seves actuacions dogmàtiques; però no tenen ni el valor ni l'honestedat de realitzar un acta oficial que reflecteixi tot el que manifesten. Quan algú opina una mica diferent s'inicia una persecució de submissió basada en la política de la por en la qual la funció educativa passa a un segon pla. Molt pocs són capaços de declarar la veritat.

h) Incorporen de forma indiscriminada al crèdit variable d´EF a la majoria d'estudiants que arriben nous durant el curs i la justificació pedagògica (per escrit) de la directora sobre tal actuació és que així es facilita més la seva integració perquè “l'Educació Física és menys acadèmica i més esportiva”.

i) Al professor substitut no li admeten la programació d'Educació Física (ja lliurada en el seu moment com a document registrat), ni li permeten lliurar als estudiants unes fulles informatives sobre l'àrea d´EF i els criteris d'avaluació per al present curs (documents que han estat aprovats en el departament).
He penjat les fulles oficials d'informació als estudiants del departament de EF en www.educaciofisica.com
(accés directe: http://www.educaciofisica.com/motricitat-lesvinyes.htm)

j) Envien una carta als pares i tutors legals de 1r d´ESO desmentint informacions sobre l'àrea d'Educació Física (aprovades al departament) i criticant la professionalitat dels professors d´EF. Amb les mateixes finalitats, organitzen una reunió privada amb pares i tutors legals sense informar ni convidar a cap professor de l'equip docent respectiu.

k) A una excel·lent professional, per mantenir una amistat amb el professor d´EF, li confeccionen un horari sense cap hora de docència i 22 hores de guàrdia. Capítol a part!
Veure detalls a: www.elhorariodelprofesor.com

l) Es desestima la reparació efectiva d'entrades d'aigua al gimnàs (aula bàsica d´EF) en períodes de pluja, sent un problema que perdura des de fa més de 6 anys.

ll) Des del mes de setembre s'autoritza als usuaris depenents de l'ajuntament, la utilització d'uns nous vestuaris del centre destinats als alumnes però, en canvi, al mes de desembre, encara no s'ha permès el seu ús als estudiants del centre.

m) Al professor d´EF no se li permet lliurar documents per al registre en el seu propi centre, fins i tot el responsable de personal de la delegació territorial els accepta o no segons quin sigui el seu contingut.

n) Fan xantatge als estudiants perquè participin en una carrera popular organitzada pel centre (se'ls amenaça amb el suspens o la reducció de la nota d'Educació Física). Membres de l'equip directiu donen ordres al professor responsable d'activitats extraescolares perquè executi tals pressions cap als estudiants. En cursos anteriors certs professors ja es van sotmetre i van participar de tal escàndol pedagògic.
És evident que el professor d'Educació Física actual no permet que cap inexpert interfereixi en els criteris d'avaluació de la seva assignatura (participar en activitats d'aquest tipus no és obligatori, encara que pot puntuar per a la part optativa de la nota d'E.F.).

ñ) Al no posseir la capacitat de participar fructíferament en una controvèrsia pedagògica raonada, la seva opció immediata per a intentar sotmetre al professor d´EF als seus dogmes és la imposició d'expedients disciplinaris basats en afirmacions gratuïtes i acusacions infantils totalment falses. No respecten el dret a realitzar esmenes a les actes de reunions (especialment manipulades), amaguen esmenes lliurades per escrit, i coarten qualsevol iniciativa de discussió pedagògica profunda.

Com que el professor de EF no té por, i per tant no se sotmet, utilitza altres recursos didàctics per a expressar les seves opinions honestament i lliurement. 

He treballat en 15 centres educatius públics i mai havia vist nivells d'actuació tan desafortunats en tantes dimensions.

S'han violat els meus drets fonamentals, he estat molestat a causa de les meves opinions, he estat objecte d'ingerències arbitràries i atacs a la meva honra i reputació, no he tingut opció de defensar-me i, per tant, tinc el ple dret a un recurs efectiu davant els tribunals competents. Drets Humans declarats al 1948 ! També s'ha suspès un Projecte Educatiu de Convivència a partir dels Valors Educatius a l'IES La Mina-Fòrum 2004 (http://www.educaciofisica.com/activitats-iesforum2004.htm), centre d'atenció educativa preferent, que, amb motiu de la meva llicència d'estudis retribuïda pel Departament d'Educació, desenvolupavem voluntàriament uns 13 professors  amb la col·laboració de l´INEFC i la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Encara ningú ha donat explicacions als professionals implicats i molt menys als estudiants. Aquesta situació també ens va obligar a declinar la invitació per exposar aquest projecte al Fòrum 2004 de Barcelona. D'altra banda, màxims responsables del departament d'educació (amagats i sense identificar-se) col·loquen membres de seguretat perquè m'escortin en tot moment durant les meves visites a la seu central del departament d'educació per denunciar els escàndols pedagògics i institucionals. Tampoc així aconsegueixen intimidar-me ni sotmetre'm.

Honorable Consellera d'Educació, la meva lleialtat institucional m'obliga a comunicar-li honestament el que penso encara que sigui políticament incorrecte. Jo depenc d'una institució que és qui em paga, el Departament d'Educació, no d'unes persones amb càrrecs transitoris, i per això sóc lleial al Departament d'Educació i per tant sóc lleial al Departament d'Educació Física i lluito per la dignitat del professor com a membre d'aquesta institució, opinant i promovent el que honestament crec per a col·laborar en l'educació dels estudiants. En un centre escolar les decisions deuen prendre's pensant en el desenvolupament de la personalitat de l'estudiant, autèntic protagonista de l'acte educatiu. El més trist és que algunes persones utilitzen l'autoritat del càrrec, que sense l'autoritat moral i ètica no és res, per a prendre decisions que satisfacin els seus “egos”. Així, l'educació respon abans als interessos dels "educadors" que als dels educandos. L'escola ha de formar ciutadans lliures, no regiments d´ordenança.

També, Honorable Consellera d'Educació, expresso honestament que les “forces vives” del meu centre no es mereixen la meva aportació professional. Em mereixo una opció coherent a la meva integritat, que no atempti ni a la meva dignitat ni a la meva llibertat d'expressió, que no limiti el meu desenvolupament professional i, que no m'obligui a participar d'una acció educativa que deixi en últim terme a la persona de l'estudiant.

Si els màxims responsables en aquest moment no tracten efectivament els deliris d'autoritat, ni tots els atacs infantils cap a la meva persona, és realment un honor tenir tres expedients oberts i qualsevol tipus d'exili professional. Si això succeeix així, l'orientació de la meva personalitat m'obligarà a prendre la meva decisió d'apartar-me temporalment o definitivament del Departament d'Educació.

En un estat democràtic és totalment incoherent, i un atemptat als drets humans, que una escola pública es basi en la ideologia de l'obediència i submissió dogmàtics sense potenciar en l'estudiant la passió pel coneixement i el desenvolupament de la seva personalitat. Ja fa molts anys que el meu millor mestre em va explicar que l'educació deu superar qualsevol marc ideològic conjuntural i basar-se en uns fonaments filosòfics que continguin com a referència els valors humans d'autonomia i llibertat.

Als Estudiants espero haver-los aportat de positiu, com a mínim una reflexió sobre el tipus de ciutadà que desitgen ser: “La gavina que només vola per a menjar o la qual vol aprendre a volar”.

La meva indiferència cap a certes persones ha estat des del primer moment total i mai m'he rebaixat a competir amb ells. D'altra banda, durant aquest procés he tingut el luxe de conèixer a unes poques persones extraordinàries. Simplement expresso la meva indignació i dedico un mica del meu temps per a la possible restitució, si fos necessari, del meu honor professional en front els estudiants (*) i a incitar a altres persones que lluitin pels seus drets fonamentals i que mai es deixin llevar la seva dignitat. (**)

Agraeixo la publicació d'aquest article al grup "El Honor del Profesor”.

David Ribera Nebot,
Professor d´Educació Física de l'IES Les Vinyes
(setembre 2003-març 2004 / setembre-novembre 2004)
drn@educaciofisica.com

 

(*) "l'honor professional en front els estudiants".
Davant tots els atacs i influències contra la meva professionalitat que hagin rebut els
estudiants; responc, i només als estudiants si fos necessari, amb la tasca professional que he desenvolupat i amb un resum de la meva Formació i Experiència Professional redactat especialment per a l'ocasió (http://www.educaciofisica.com/cv-resumit2004.htm).

(**) Mai he dedicat temps ni esforços a competir amb cap membre dels responsables directes i testimonis muts de l'escàndol pedagògic i institucional que aquí descric, la meva indiferència cap a aquest tipus de persones sempre ha estat total; però a l'haver-se boicotejat qualsevol debat pedagògic intern, a l'haver-se mentit sistemàticament i a l'haver-se vulnerat els drets fonamentals d'alumnes i altres professionals; m'assec obligat a la present difusió.

 

Análisis Pedagógico del artículo "El Honor del Profesor"

 


El propósito de base de las presentes denuncias es evidenciar las miserias de los participantes directos y colaboradores para publicitar el claro convencimiento de que esas personas no están preparadas para ejercer ninguna acción educativa en una escuela pública de una sociedad libre y pluri-cultural centrada en el desarrollo de la personalidad del individuo en condiciones de autonomía y libertad.

 

Actualidad sobre la Quintaesencia del Fraude Pedagógico e Institucional
en el IES Les Vinyes de Santa Coloma de Gramenet y el Departamento de Educación

 

www.escandalopedagogico.com

www.ieslesvinyes.com

 

 

 © CopyFreedom since 2004 until 2019 elhonordelprofesor.com